Regionálny seminár mladých odborárov, Praha, 1. – 3.6.2016

V dňoch 1. – 3. 6. 2016 sa uskutočnil v Prahe v hoteli Olšanka regionálny seminár pre mladých odborárov, ktorý bol organizovaný šiestimi európskymi odborovými federáciami (EFBWW, IndustriAll Europe, EPSU, EFFAT, ETF a UNIA) za finančnej podpory Európskej komisie. Tento seminár bol poslednou aktivitou v rámci projektu „Posilnenie integrácie mladších pracovníkov v európskych priemysloch kovovýroby, výroby, dopravy, stravovania, služieb, stavebníctva a drevárskeho priemyslu“. Semináru sa zúčastnilo 31 mladých ľudí z Estónska, Bulharska, Rumunska, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Litvy, Nemecka, Rakúska, Anglicka, Českej republiky a Slovenska. Radu mladých odborárov IOZ na seminári reprezentovali Kamila Horínková, predsedníčka RMO IOZ a Lukáš Beliančin, člen RMO IOZ a zamestnanec Banskobystrickej regionálnej správy ciest.

Cieľom seminára bolo predstaviť a diskutovať o konkrétnych národných skúsenostiach a postupoch o tom, ako začleniť mladých pracovníkov do odborových štruktúr a zapojiť ich do rozhodovacích procesov. V rámci spomínaného projektu sa v máji 2015 v Chorvátsku konala Európska konferencia mládeže, počas ktorej vznikla brožúra so zbierkou skúseností o účasti mladých ľudí v odboroch s názvom “Just Do It” (“Jednoducho to urob”), ktorá bola následne vydaná a práve na tomto seminári v Prahe prezentovaná a distribuovaná. Brožúra zhromažďuje niektoré z pozitívnych skúseností, ktoré boli diskutované a prezentované v priebehu konferencie, rovnako ako niektoré odporúčania, ako zlepšiť súčasnú situáciu a prekonať nedostatky a prekážky.

Seminár bol celkovo rozdelený do troch častí. V prvej sekcii s názvom “Prezentácie krajín” poskytli zástupcovia krátky prehľad o účasti a výzvach mladých pracovníkov v každej zo zastúpených krajín a presnejšie popísali zapojenie mládeže do odborov. V tejto časti seminára vystúpil so svojou prezentáciou aj Lukáš Beliančin, člen RMO IOZ.

Druhá sekcia seminára s názvom “Zdieľanie osvedčených postupov” pokrývala 3 témy:

  1. Organizovanie a nábor mladých pracovníkov do odborov
  2. Odbory internej a externej komunikácie
  3. Zastúpenie mládeže v odboroch.

V tejto sekcii sa zástupcovia odborových zväzov podelili s účastníkmi o “osvedčené postupy (alebo dobré praktiky)”. Prezentácie boli zamerané na dobrú kampaň orientovanú na mladých ľudí, príklady udalostí, ktorými sa snažia zväzy zapojiť viac mladých ľudí do odborov alebo dobrý príklad zastúpenia mládeže v štruktúrach konkrétneho odborového zväzu. V tejto časti odprezentovala svoju prezentáciu Kamila Horínková, predsedníčka RMO IOZ.

Tretia časť seminára spočívala z troch paralelných workshopov, kde boli všetci účastníci rozdelení do troch skupín a mali za úlohu diskutovať a hľadať spoločné odpovede na otázky ako môžu odbory riešiť:

  1. prekérnych pracovníkov
  2. migrantov a azylantov
  3. rodovú problematiku.

GALÉRIA Z PODUJATIA