Spoločné rokovanie členov Komisie BOZP IOZ a zástupcov zodpovedných za BOZP z partnerských OZ z ČR T. Lomnica, 4.5.2015

Spoločné rokovanie členov Komisie BOZP IOZ a zástupcov zodpovedných za BOZP z partnerských OZ z ČR

Dňa 4. mája 2015 sa v priestoroch hotela Sorea Titris Tatranská Lomnica uskutočnilo spoločné rokovanie členov Komisie BOZP IOZ, zástupcov zodpovedných za BOZP z partnerských odborových zväzov z Českej republiky a prizvaných hostí, medzi ktorými nechýbal Ing. Daniel Hrabko, hlavný inšpektor práce NIP.

Obsahom rokovania bola vzájomná informovanosť a výmena skúseností z činnosti odborových zväzov a odborových inšpektorov v oblasti BOZP v Slovenskej a Českej republike.

Druhou obsahovou témou bola prezentácia o organizovaní, priebehu a význame vedomostnej súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP pri výchove mladej generácie na budúce povolanie, ako aj účasť na 41. ročníku tejto ojedinelej aktivite v dňoch 5. a 6. mája 2015.

Zväzová inšpektorka bezpečnosti práce IOZ Iveta Kucová prezentovala prítomným tematiku postavenia a právomocí odborov v oblasti BOZP v Slovenskej republike, pozitívne hodnotila vzájomnú spoluprácu KOZ SR a Národného inšpektorátu práce, ako aj Úradu verejného zdravotníctva. Delegácie z Českej republiky na čele s predsedom OS TOK Zdenkom Hellerom a podpredsedom OS STAVBA ČR Milanom Vomelom nadviazali na rovnakú tému svojimi poznatkami, vyzdvihli úzku spoluprácu OS STAVBA CR s banským úradom ČR a pod.

Všetci prítomní následne diskutovali k predneseným témam. Významnú časť rokovania venovali právnym predpisom v oblasti BOZP, vrátane pracovnoprávnych predpisov a ich aplikácii v praxi v odvetviach stavebníctva, dopravy, textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu s dôrazom na odškodňovanie pracovných úrazov, úrazové poistenie, lekársku službu (ČR) a pracovnú zdravotnú službu (SR), spoluprácu s orgánmi verejného zdravotníctva, najmä pri riešení podnetov, oznámení, sťažností, ale aj transpozícií príslušných smerníc EÚ.

FOTOGALÉRIA