VZDELÁVANIE ČLENOV RR IOZ K BOZP

VZDELÁVANIE ČLENOV REGIONÁLNYCH RÁD IOZ K BOZP

IOZ v súlade s rozhodnutím Predsedníctva IOZ zorganizoval Vzdelávanie členov regionálnych rád IOZ k BOZP, ktoré sa konalo v dňoch 7. – 9.februára 2012 v Tatranskej Lomnici. Vzdelávanie bolo zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci v nadväznosti na zmeny – novelizácie zákonov č. 124/2006 Z. z. o BOZP; č.125/2006 Z. z o inšpekcii práce; č. 355/2007 Z. z . o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a Zákonníka práce. O zmenách zákonov podrobne informovala Ing. Iveta Kucová zväzová inšpektorka BOZP, ktorá zároveň odpovedala na vznesené diskusné príspevky.
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov účastníkom vzdelávania podrobne vysvetlil odborník na danú problematiku z Národného inšpektorátu práce (NIP).
Cieľom vzdelávania IOZ bolo vysvetliť a upozorniť svojich členov na zásadné zmeny, ktoré boli schválené , resp. ktorými boli novelizované zákony týkajúce sa BOZP tak, aby pri rokovaniach so svojimi zamestnávateľmi vedeli adekvátne reagovať na danú problematiku, resp. riešiť problémy v danej oblasti.
Z diskusie účastníkov vzdelávania vyplynulo, že vzdelávanie splnilo svoj účel a nadobudnuté vedomosti budú tlmočiť svojim kolegom.