Zasadnutie stavbárskej Wiesbadenskej skupiny (W6)

Zasadnutie stavbárskej Wiesbadenskej skupiny (W6)

V nemeckých Drážďanoch v dňoch 27. – 28. augusta 2014 sa stretli na druhom mimoriadnom tohtoročnom pracovnom stretnutí predstavitelia odborových zväzov stavebníctva Wiesbadenskej skupiny (ďalej len „W6“), ktoré sa konalo v zmysle záverov riadneho rokovania na Slovensku v Topoľčiankach, v dňoch 3. – 4. júna 2014. Za IOZ sa tohto rokovania zúčastnili Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ a Jozef Bóna, člen Predsedníctva IOZ. Prvou obsahovou témou rokovania bola Transpozícia novej Smernice EP a Rady o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť 17.4.2014, do vnútroštátneho práva.Werner Buelen, politický tajomník EFBWW prezentoval Stratégiu odborových zväzov v stavebníctve a priestor k manévrovaniu pre národné vlády v procese uplatňovania novej smernice EÚ o verejnom obstarávaní. V nej uviedol všeobecné informácie týkajúce sa verejných zákaziek v stavebníctve, popísal kroky EFBWW v tejto súvislosti a výzvy, ktoré táto smernica predstavuje. (prezentácia v prílohe)
Prítomní sa v plnej miere stotožnili a podporili priority EFBWW týkajúce sa smernice o verejnom obstarávaní a zároveň upozornili aj na ďalšie skutočnosti, ktoré sú pre odbory dôležité a mali by ich presadzovať, nakoľko to smernica umožňuje :
• Smernica môže znamenať pokrok a zlepšenie sociálnej situácie, ale k tomu je potrebné správne ju využívať na národnej úrovni a zabezpečiť spoluprácu sociálnych partnerov.
• Pri posudzovaní najvýhodnejšej ponuky využiť možnosť členských štátov vylúčiť použitie iba cenového alebo nákladového kritériá (teda mimoriadne nízke ponuky) a vyberať podľa najlepšieho pomeru medzi cenou a kvalitou.
• Povinnosť rešpektovať sociálne podmienky plynúce z právnych predpisov a kolektívnych zmlúv aj subdodávateľmi.
• Transparentnosť vo verejnom obstarávaní.
• Vo verejnom obstarávaní uplatniť možnosť vylúčenia podnikov s kriminálnou históriou alebo dlžných na sociálnom poistení, odvodoch.
• Brániť sociálnemu dumpingu.
• Riešenie otázky možnosti priamych platieb subdodávateľom a ich zodpovednosti.
• Obmedziť dodávateľské reťazce, napr. možnosť len 4 úrovní subdodávateľov, subdodávateľ musí vykonať sám 80% zákazky a len 20% môže zadať ďalej atď.
• Čestnosť konkurencie vo verejnom obstarávaní.

Ďalšou obsahovou témou bolo pokračovanie diskusie o návrhu európskej smernice o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom, ktorý na diskusiu EK
členským štátom predložila v apríli 2014 (pokus bol už v r. 2008). Cieľom návrhu je zjednodušiť zakladanie a fungovanie týchto spoločností, ktoré by mali mať jedného spoločníka, základné imanie vo výške 1 € a sídlo kdekoľvek v EÚ. Návrh smernice je zameraný na uľahčenie investícií do zahraničia pre malé a stredné podniky, zjednotenie legislatívy zakladania zahraničných spoločností, zníženie priamych a nepriamych nákladov, ktoré sú spojené s nastavením dcérskych spoločností v zahraničí. Návrh smernice v prípade prijatia bude mať veľký vplyv na podnikateľské prostredie, ale aj na samotných zamestnancov, preto sa do jej pripomienkovania zapájajú európske, národné odborové orgány. IOZ sa týmto návrhom zaoberal na 5. rokovaní Predsedníctva IOZ dňa 21.8.2015.

Spornými otázkami z pohľadu odborov v návrhu sú napr. miera a spôsob účasti zamestnancov, resp. ich zástupcov v nových procesoch, legislatívna ochrana práv zamestnancov, opatrenia na minimalizáciu možného obchádzania uplatniteľných sociálnych a iných práv v prípade, ak tieto nie sú ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, z titulu zníženia minimálnej kapitálovej požiadavky by mali byť prijaté dostatočné kompenzačné opatrenia na ochranu veriteľov, vrátane zamestnancov v postavení veriteľov, bezpečnosť on-line registrácie spoločnosti atď.

PREZENTÁCIA