BABS

2. okrúhly stôl v rámci projektu BABS

Integrovaný odborový zväz (ďalej len „IOZ“) a Slovenský živnostenský zväz (ďalej len „SŽZ“) v súlade s Dohodou o spoločnej realizácii projektu: Odpovede na otázky pre sociálnych partnerov na Slovensku, v Bulharsku a v ďalších kandidátskych prístupových krajinách z pohľadu svetovej hospodárskej krízy – BABS, ktorého partnermi sú ďalej SEQUA gGmbH (Nemecko), Vzdelávací inštitút Saského hospodárstva, spoločenská s.r.o., Konfederácia zamestnávateľov a priemyselníkov Bulharska (KRIB), Konfederácia práce – Bulharsko (PODKREPA – asociovaná) a Remeselná komora Trier (Nemecko) a MEMORANDUM–om o prehĺbení sociálneho dialógu medzi Slovenským živnostenským zväzom a Integrovaným odborovým zväzom (podpísané dňa 31.03.2011 Ing. Dušanom Barčíkom, predsedom IOZ a Stanislavom Čižmárikom, prezidentom SŽZ ) plnia úlohy Projektu. IOZ a SŽZ pripravili a zorganizovali v Bratislave dňa 28. septembra 2011 v rámci projektu BABS 2. okrúhly stôl. Ústrednou témou druhého okrúhleho stola aj v súlade s Memorandom bolo odborné vzdelávanie, s dôrazom na riešenie kritického nedostatku žiakov v učebných odboroch SOŠ pripravujúcich žiakov na remeslo. Spoločným úsilím obidvoch sociálnych partnerov je zlepšenie systému odborného vzdelávania, osobitne v remeselných odboroch, skvalitnenie týchto remesiel a zvýšenie možnosti zamestnania mladých a ich uplatnenia na trhu práce. O tom, že téma odborného vzdelávania je nanajvýš aktuálna svedčí aj účasť zástupcov inštitúcií, ktorí na rokovanie okrúhleho stola prijali pozvanie. Spoločne so zástupcami IOZ a SŽZ zástupcovia MDVRR SR, MH SR, TREXIMY, SOŠOaS Trnava a ZO IOZ pri SOŠOaS a Cechu strechárov Slovenska hľadali v rámci výmeny skúseností a diskusie východiská k zlepšeniu stavu odborného vzdelávania, prípravy na povolanie, ale hľadali aj možnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce v záujme zlepšenia situácie. Na záver rokovania 2. okrúhleho stola prijali V y h l á s e n i e, ktoré smeruje kompetentným štátnym inštitúciám s garanciou MŠVVaŠ SR, vyšším územným celkom, zamestnávateľským organizáciám, ktoré zodpovedajú za túto oblasť a žiadajú ich:
• dobudovať ucelený systém vzdelávania a jeho riadenie, ktorý bude umožňovať prístup občanov k pružnému a opakovanému nadobúdaniu nových kvalifikácií v nadväznosti na potreby trhu. V tomto procese je potrebné sa zamerať najmä na uznávanie zručností získaných v procese neformálneho vzdelávania a učenia sa,
• aktívnejšie a komplexnejšie riešiť prijaté úlohy, reagovať na požiadavky dotknutých subjektov,
• zabezpečiť a finančne podporovať pozitívne vnímanie a popularizáciu remesla a statusu odborníka – remeselníka ako nástroj pre správne rozhodovanie a cielenú motiváciu mladých ľudí vzdelávať sa na vzdelávanie na stredných odborných školách. Ako významnú motiváciu využiť pravidelné zisťovanie a zverejňovanie miery zamestnanosti a priemerných mzdových podmienok pre jednotlivé remeslá,
• o spoluprácu pri riešení plynulého prechodu absolventa strednej odbornej školy do pracovného procesu, t. j. riešenie aj nesúladu zručností absolventa a dopytu na trhu práce,
• o vypracovanie nového návrhu spôsobu financovania škôl, ktoré by bolo naviazané na uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a reálne náklady spojené s odbornou prípravou študentov,
• o zmenu kritérií prijímania žiakov na stredné odborné školy,
• dodržiavanie stanovených plánov prijímaných žiakov, odsúhlasených zriaďovateľom pre daný školský rok,
• o bezodkladné riešenie postavenia, zaraďovania a odmeňovania majstra praktického vyučovania (novelizácia z. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
• o podporu tvorby partnerstiev škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov a združení pri riešení úlohy odborného vzdelávania a prípravy tak, aby motivovalo zamestnávateľov vstupovať do priamej spolupráce so strednými odbornými školami a nastavilo podmienky ich vzájomnej spolupráce s využitím „príkladov dobrej praxe“ zo zahraničia,
• o skvalitnenie informovanosti žiakov, študentov, rodičov, výchovných poradcov a širokej verejnosti o prístupnosti a kvalite stredných odborných škôl a uplatniteľnosti absolventov, a teda o ďalšiu podporu projektu „Podporme remeslá“ (www.podpormeremesla.sk).

Subjekty: Integrovaný odborový zväz
Slovenský živnostenský zväz
Predmet: Workshop BABS – Bratislava, 09. -13. máj 2011, Hotel ECHO

Integrovaný odborový zväz (ďalej len „IOZ“) a Slovenský živnostenský zväz (ďalej len „SŽZ“) v súlade s Dohodou o spoločnej realizácii projektu: Odpovede na otázky pre sociálnych partnerov na Slovensku, v Bulharsku a v ďalších kandidátskych prístupových krajinách z pohľadu svetovej hospodárskej krízy – BABS v dňoch 9. – 13. mája 2011 v Bratislave organizujú medzinárodný workshop. Zástupcovia partnerov projektu z Nemecka, Bulharska a Slovenska spoločne zhodnotia doterajšiu realizáciu projektu a stanovia úlohy na nasledujúce obdobie. Nosnými témami pracovného rokovania budú otázky zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov, sociálneho dialógu na Slovensku a Bulharsku, hľadanie opatrení z „príkladov najlepšej praxe“ v Nemecku. IOZ a SŽZ svojich zahraničných partnerov informujú aj o spoločnom Memorande o prehĺbení sociálneho dialógu, prijatom v rámci projektu. Cieľom a obsahom podpísaného Memoranda je spoločné napĺňanie úloh projektu, prehĺbenie vzájomného sociálneho dialógu v záujme posilnenia pozície IOZ a SŽZ pri presadzovaní lepších podmienok pre kvalitnejšiu činnosť živnostníkov a zamestnancov, s dôrazom na stavebníctvo, dopravu a výrobu v textilnom, kožiarskom a obuvníckom priemysle.
Súčasťou memoranda je aj deklarácia IOZ a SŽZ spoločne pôsobiť, aby realizácia Národného programu reforiem SR 2010, Kvalitné vzdelávanie, viac pracovných miest a lepšie podnikateľské prostredie bola v SR realizovaná v súlade so Stratégiou Európa 2020 a v záujme zvýšenia ekonomického rastu, zamestnanosti a životnej úrovne na Slovensku. Spoločným úsilím obidvoch sociálnych partnerov je zlepšenie systému odborného vzdelávania, osobitne v remeselných odboroch, skvalitnenie týchto remesiel a zvýšenie možnosti zamestnania mladých a ich uplatnenia na trhu práce.

Marta Brodzianska, podpredsedníčka IOZ
Viola Kromerová, generálna sekretárka SŽZ

Bratislava, 8.mája 2011