Integrovaný odborový zväz je odborovou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou podľa § 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Združuje členov predovšetkým z odvetví stavebného, textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, mestskej hromadnej dopravy, cestnej dopravy, pozemných komunikácií, civilného letectva, služieb, verejnej správy vrátane členov vo všetkých typoch stredných škôl, ako aj členov z iných odvetví, ktorí majú záujem byť organizovaní v odborovom zväze. Integrovaný odborový zväz je právnickou osobou so sídlom v Bratislave 2, Bajkalská 29 A,B, PSČ 821 01, IČO: 42129869, evidovaný v Registri mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-2200/90-1184.


Integrovaný odborový zväz zahŕňa 3 regióny – Západ, Stred a Východ. Pre kontakt na príslušného regionálneho koordinátora v prípade potreby kliknite na mape priamo do Vášho kraja:

Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský